Оцінювання

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному та семінарському заняттях відповідно з конкретними цілями кожної теми.

На кожному практичному занятті студент відповідає на тестові запитання (тести за темою практичного заняття, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття) та виконує завдання. Обовязково демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття. На семінарських заняттях рівень знань визначається письмово. Опитування складається з тестових та розрахункових завдань, теоретичних запитань лекційного курсу.

1. Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студента

На кожному практичному та семінарському занятті викладач оцінює знання студента за чотирибальною системою. Наприкінці розраховується середня арифметична оцінка, яка і конвертується в бали..

Вага кожної теми у межах одного курсу має бути однаковою.

Відмінно ("5") - Студент правильно, чітко і логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, включно з питаннями лекційного курсу і самостійної роботи. Тісно пов'язує теорію з практикою і правильно демонструє виконання (знання) практичних навичок. Вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнювати матеріал.

Добре ("4") - Студент правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Вміє вирішувати легкі і середньої складності ситуаційні задачі.

Задовільно ("3") - Студент неповно, за допомогою додаткових питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок студент робить помилки. Студент вирішує лише найлегші задачі.

Незадовільно ("2") - Студент не знає матеріалу поточної теми, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.

На кожному практичному та семінарському занятті знання студента оцінюються за чотирибальною системою ( «5», «4», «3», «2») згідно з критеріями оцінювання поточної діяльності студента.

По закінченню вивчення всього курсу розраховується середня арифметична оцінка,яка і конвертується у відповідні бали.

Отримані оцінки конвертуються у відповідні бали.

В програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску до його складання, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість практичних занять у модулі.

2. Оцінювання самостійної роботи студента

Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений в темі практичного заняття одночасно із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час підсумкового модульного контролю.

3. Оцінювання індивідуальної роботи студента

Кількість балів за індивідуальну роботу студента визначається у межах кожного модуля. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів за поточну навчальну діяльність студента.

Бали за індивідуальну роботу можуть отримати студенти, які навчаються на добре і відмінно, виконали і доповіли результати індивідуальної роботи з рекомендованих тем або зайняли призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни

Кількість балів, які нараховуються студенту за індивідуальну роботу

4. Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому практичному занятті.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені начальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Методика та засоби стандартизованого оцінювання при складані модульного контролю

Регламент проведення підсумкового модульного контролю

Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою, включає контроль теоретичної та практичної підготовки.

Підсумковий модульний контроль складається із таких етапів:

І етап - студент відповідає на 15 тестів з тем кожного змістового модуля, які входять до складу підсумкового модуля, і оцінюється в 3 бали за кожну правильну відповідь.

II етап - письмова відповідь на 5 ситуаційних задач різного рівня складності: 3 задачі першого рівня складності, 2 задачі другого рівня, на які студент повинен відповісти письмово. Кожна правильна відповідь оцінюється у 5 балів та 10 балів, відповідно.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80. Модуль зараховано - студент набрав 50 і більше балів.

Модуль не зараховано - студент набрав менше 50 балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за підсумковий модульний контроль, а також додаються бали за індивідуальну роботу.

5. Оцінювання дисципліни

Оцінка з «Медичної хімії», «Біоорганічної хімії», «Біологічної хімії» та інших дисциплін виставляється лише тим студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набирає з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни та поточного контролю.

Конвертація кількості балів з «Медичної хімії» у оцінки за шкалою ЕCTS та за 4-ри бальною (традиційною) шкалою

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються, і навпаки.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

Ранжування з присвоєнням оцінок “A”, “B”, “C”, “D”, “E” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FX, F (“2”), не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після перескладання автоматично одержують бал “E”.

Оцінки з дисципліни FX, F (“2”), виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю у додатковий термін, відповідно до затвердженого графіку навчального процесу. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох раз.

Оцінка F (“2”) виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче:

від 180 до 200 балів - "5"

від 140 до 179 балів - "4"

від 120 до 139 балів - "3"

нижче 120 балів - "2"

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.